thumb_mechalim_m194-50aמערכת אחסון מודולרית המכילה ארגזים פתוחים בעלי חלון במגוון אפשרויות ומחירים אטרקטיבייםf58.jpg

המערכת מורכבת ממסגרות, בסיס, כיסוי עליון ומסילות על ארגזים. המערכת מודולרית לחלוטין. ניתן לשנות את מיקום הארגזים בקלות רבה בכל עת. משקל נשיאה מקסימלי לכל קומת ארגזים הינו עד 50 ק"ג. לכל עמודה עד 500 ק"ג ניתן להוסיף עמודות נוספות באופן מודולרי. גובה המערכת הוא מטר או שני מטר. מספר ארגזים בגובה בכל קטע נקבע לפי גובה הארגזים.